1386

FromTo

1386

همه چیز در یک آپارتمان شروع شد. رهبر جسور و رئیس سازنده ما پویا فضلعلی، خود را برای کمک به مردم برای طراحی محصولات، وب سایت ها و خدمات بهتر آماده کرد. در سال 1386، او با حداقل دارایی ها، یعنی یک کامیوتر رومیزی و تعدادی رویای بزرگ کار خود را شروع کرد. بعد از رسیدگی به اولین مشتری های خود، پویا متوجه شد که قبل از اینکه گذشت زمان به او ضربه بزند، باید کاری انجام دهد. جای تعجبی نبود که در آن زمان همه چیز به خوبی پیش نرفت. او در آن لحظه یاد گرفت که چقدر اهمیت دارد که شکست را بپذیریم، هر چیزی را که می توانیم از آن یاد بگیریم و به سمت تکامل حرکت کنیم.

FromTo

1389

مثل خیلی از برنامه نویس های کنجکاو و با پشتکار دیگر پویا سراغ برنامه نویسی بازی های تحت ویندوز رفت.

FromTo

1388

همه چیز در یک آپارتمان شروع شد.

From34To3

1

Mrandes